Praktijklijn
026 - 4438777

Algemene voorwaarden praktijk


  • BIG nummer Jeanine van der Ven: 89020554403
  • BIG nummer Ela Vister: 19911568103
  • BIG nummer Elke Smink: 29915053303

Voorwaarden website

De informatie op deze site is met name bedoeld voor zwangere vrouwen en hun partners wonende in het werkgebied van Verloskundigen praktijk Velp en omstreken. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie op de site. Op deze site is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar. Elke zwangerschap kent namelijk haar eigen specifieke omstandigheden.

Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van de website is besteed kan de Verloskundigen praktijk Velp en omstreken niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, die zou voortvloeien uit enige fout die in de website voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van de website. Ook is de Verloskundigen praktijk Velp en omstreken niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de website. Verloskundigen praktijk Velp en omstreken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website.

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden zijn vastgesteld door de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996. Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp verleend door een verloskundige of haar / zijn waarnemer van Verloskundigen praktijk Velp en omstreken gelden de volgende voorwaarden:

  • Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan Verloskundige praktijk Velp e.o. bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor volle maand wordt gerekend.
  • Indien de cliënt na sommatie, met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de Verloskundige praktijk Velp e.o moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor de rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voorzover de Verloskundige praktijk Velp e.o deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.
  • Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn administratieve gegevens van de Verloskundige praktijk Velp e.o. doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert. Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de Verloskundige praktijk Velp e.o. gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

Bank: NL27RABO0383918197

KVK   09201030